zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji do szkoły policealnej i na kwalifikacyjne kursy zawodowe 

Podstawa prawna

 1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019.1148 z późn. zm.).
 2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów.

Zasady rekrutacji do szkoły policealnej

 1. O przyjęcie na semestr pierwszy Szkoły Policealnej nr 2 w Chrzanowie ubiegać mogą się kandydaci, którzy posiadają:
 • wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
 • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz.U.2019.1175 z póź. zm.) w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów i uczestników studiów doktoranckich;
 1. O przyjęciu kandydata na semestr pierwszy Szkoły Policealnej nr 2 w Chrzanowie w przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki określone w ust. 1 brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:
 • wielodzietność rodziny kandydata,
 • niepełnosprawność kandydata,
 • niepełnosprawność dziecka kandydata,
 • niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę,
 • samotne wychowywanie dziecka przez kandydata.
 1. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek kandydata.
 2. Kandydaci składają w sekretariacie szkoły niżej wymienione dokumenty:
 • wniosek o przyjęcie według wzoru otrzymanego w sekretariacie lub pobranego ze strony internetowej PCKU w Chrzanowie;
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej lub średniej branżowej (oryginał, notarialnie poświadczona kopia, kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły którą kandydat ukończył);
 • zaświadczenie lekarskie z Poradni Medycyny Pracy o którym mowa w ust. 1 pkt 2.
 1. Na potwierdzenie okoliczności wymienionych w ust. 4 należy złożyć następujące dokumenty:
 • oświadczenie o wielodzietności rodziny;
 • oświadczanie o samotnym wychowywaniu dziecka przez kandydata;
 • orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności kandydata, dziecka kandydata lub innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę.
 1. W przypadku uzyskania równorzędnych wyników na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu postępowania szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brana jest pod uwagę kolejność zgłoszeń.
 2. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz pozstępowaniu uzupełniającym zawierający szczegółowe terminy dla danego roku szkolnego określa kurator oświaty.

Zasady rekrutacji na kwalifikacyjne kursy zawodowe

 1. O przyjęcie na kwalifikacyjne kursy zawodowe mogą ubiegać się kandydaci którzy:
 • są pełnoletni lub ukończyli szkołę ponadpodstawową przed ukończeniem 18 roku życia;
 • posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz.U.2019.1175 z póź. zm.) w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów i uczestników studiów doktoranckich;
 • spełniają inne wymagania określone w programie kursu.
 1. W szczególnych przypadkach na kwalifikacyjny kurs zawodowy może być przyjęta osoba niepełnoletnia, która ukończyła ośmioletnią szkołę podstawową oraz ma opóźnienie w cyklu kształcenia związane z sytuacją życiową lub zdrowotną uniemożliwiającą lub znacznie utrudniającą podjęcie lub kontynuowanie nauki w szkole ponadpodstawowej dla młodzieży albo uniemożliwiającą lub znacznie utrudniającą realizowanie, zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania, przygotowania zawodowego u pracodawcy lub przebywa w zakładzie karnym, areszcie śledczym, zakładzie poprawczym lub w schronisku dla nieletnich.
 2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w ust.1 niż liczba wolnych miejsc:
 • na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów, którzy ukończyli szkołę ponadpodstawową przed ukończeniem 18 roku życia, a  następnej kolejności kandydatów, którzy nie posiadają żadnych kwalifikacji zawodowych;
 • na drugim etapie postępowania brane są pod uwagę łącznie:

w przypadku kandydata pełnoletniego:

 • wielodzietność rodziny kandydata;
 • niepełnosprawność kandydata;
 • niepełnosprawność dziecka kandydata;
 • niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad która kandydat sprawuje opiekę;
 • samotne wychowywanie dziecka przez kandydata.

w przypadku kandydatów, którzy ukończyli szkołę ponadpodstawową przed ukończeniem 18 roku życia:

 • wielodzietność rodziny kandydata;
 • niepełnosprawność kandydata;
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.
 • w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami na dany kwalifikacyjny kurs zawodowy, na trzecim etapie przyjmuje się kandydatów według kolejności zgłoszeń.
 1. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek kandydata.
 2. Kandydaci składają w sekretariacie szkoły niżej wymienione dokumenty:
 • wniosek o przyjęcie według wzoru otrzymanego w sekretariacie lub pobranego ze strony internetowej PCKU w Chrzanowie,
 • zaświadczenie lekarskie z Poradni Medycyny Pracy o którym mowa w ust. 1 pkt 2.
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej tylko w przypadkach określonych w programie kursu (oryginał, notarialnie poświadczona kopia, urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a §1 kpa odpis lub wyciąg z dokumentu, kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły którą kandydat ukończył),
 1. Na potwierdzenie okoliczności wymienionych w ust. 3 pkt 2 należy złożyć następujące dokumenty:
 • oświadczenie o nieposiadaniu żadnych kwalifikacji zawodowych;
 • oświadczenie o wielodzietności rodziny;
 • samotnym wychowywaniu dziecka przez kandydata;
 • orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności kandydata, dziecka kandydata lub innej osoby bliskiej nad którą kandydat sprawuje opiekę.
 1. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz pozstępowaniu uzupełniającym zawierający szczegółowe terminy dla danego roku szkolnego określa dyrektor w uzgodnieniu z organem prowadzącym.

Tryb odwołania od decyzji komisji rekrutacyjnej

 1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora PCKU w Chrzanowie.
 2. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, kandydat może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
 3. Uzasadnienie zawierające przyczyny odmowy przyjęcia sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez kandydata z wnioskiem.
 4. Kandydat może wnieść do dyrektora PCKU w Chrzanowie odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 5. Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.