Zaproszenie do udziału w kursie i konkursie

Zapraszamy słuchaczy PCKU oraz uczniów powiatu chrzanowskiego do udziału w kursie i jednocześnie w konkursie „Zapanuj karierę – wokół kompetencji przyszłości”.

Kurs adresowany jest dla uczniów i słuchaczy, którzy chcą nauczyć się planować swoją karierę zawodową i przygotować się do wejścia na rynek pracy. Kurs pomoże dokonać diagnozy zasobów, a także swoich potrzeb i oczekiwań związanych z życiem zawodowym. W trakcie kursu uczestnik pozna swoje mocne i słabe strony oraz nauczy się planować własny rozwój. Przekona się, że można bardziej efektywnie zarządzać własną karierą poprzez sporządzenie indywidualnego planu kariery zawodowej.

 1. Organizatorem kursu jest Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie, II Liceum Ogólnokształcące w Chrzanowie oraz Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie.
 2. Adresatami szkolenia są uczniowie VIII klas szkół podstawowych oraz szkół ponadgimnazjalnych powiatu chrzanowskiego.
 3. Termin kursu: 12.10.2020 – 19.10.2020
 4. Kurs będzie realizowany w formie e-learningu, będzie składało się z 4 bloków merytorycznych. W trakcie kursu uczestnicy będą zobowiązani do wykonania zadań, rozwiązania testów i wzięcia udziału w dyskusji na forum. Aktywności uczestników będą oceniane przez jury. W skład jury wejdą doradcy zawodowi wytypowani przez organizatorów.
 5. Warunkiem udziału w szkoleniu jest posiadanie komputera z dostępem do Internetu.
 6. Nagrody o łącznej wartości 1000 zł, otrzyma trzech uczestników ze szkół podstawowych i trzech ze szkół ponadpodstawowych, którzy uzyskają największą ilość punktów. Wszyscy uczniowie, którzy ukończą kurs otrzymają dyplom. Nauczyciele opiekunowie, otrzymają podziękowanie za przygotowanie uczniów.
 7. Zgłoszenie do konkursu należy przesłać e-mailem do 9.10.2020 r. na adres: pcku@powiat-chrzanowski.pl

Prosimy w zgłoszeniu o podanie:

 • Szkoły zgłaszającej
 • Imiona i nazwiska uczniów i ich adresy e-mailowe
 • Imię i nazwisko opiekuna uczniów oraz e-mail lub telefon kontaktowy do opiekuna (słuchacze PCKU zgłaszają się samodzielnie)
 • Przestrzeganie przez uczestników – wszystkich zapisów ujętych w dokumentacji kursu – jest warunkiem koniecznym, aby uczestniczyć w kursie.
 • W przypadku uczniów niepełnoletnich wymagana jest zgoda na udział w konkursie rodziców lub prawnych opiekunów wg. załączonego wzoru.

Zapraszamy do udziału 👍