Wytyczne dla słuchaczy w czasie epidemii COVID-19

 1. Zajęcia edukacyjne odbywają się zgodnie z ustalonym harmonogramem.
 2. W zajęciach edukacyjnych może uczestniczyć słuchacz bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy jego domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 3. Przed wejściem do szkoły obowiązkowo należy zdezynfekować ręce.
 4. Do budynku PCKU mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką lub przyłbicą).
 5. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całego budynku, z wyjątkiem pracowni i sal lekcyjnych jeżeli w czasie zajęć jest możliwość zachowania dystansu. O konieczności zakrywania ust i nosa w czasie zajęć decyduje nauczyciel. 
 6. W trakcie zajęć edukacyjnych należy regularnie i często myć ręce wodą z mydłem i odkażać zgodnie z instrukcją zamieszczoną na plakatach, w miarę możliwości zachowywać bezpieczną odległość pomiędzy rozmówcami (rekomendowane 1,5 metra) oraz przemieszczać się unikając skupisk i niepotrzebnego kontaktu z innymi osobami.
 7. Należy dbać o higienę stanowiska nauki.
 8. Słuchacze mogą korzystać z pomieszczeń wspólnych (szatnia, toalety, korytarz przed pracownią, klatka schodowa, sekretariat), z zakrytymi ustami i nosem oraz z zachowaniem bezpiecznej odległości. Niedopuszczalne jest nieuzasadnione przemieszczanie się po całym budynku.
 9. Nauczyciel odpowiada za rozmieszczenie i wyznaczenie stanowisk dla słuchaczy z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i uwzględniając specyfikę wykonywanych zadań.
 10. Podczas zajęć słuchacze nie zmieniają stanowisk (ławek) i nie opuszczają pracowni lub sali lekcyjnej bez uzasadnionej potrzeby.
 11. Na zajęciach słuchacze mogą korzystać tylko z własnych przyborów i podręczników, nie powinni przynosić do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 12. Podczas korzystania w czasie przerwy z pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, należy zachować dystans od innych osób lub osłonę ust i nosa.
 13. W czasie trwania zajęć edukacyjnych słuchaczy obowiązuje zakaz opuszczania budynku z wyjątkiem przerw w zajęciach oraz zakaz gromadzenia się w pomieszczeniach wspólnych (np.: korytarze, szatnie, toalety), przed wejściem do budynku i na parkingu.
 14. W przypadku stwierdzenia niepokojących objawów chorobowych u słuchacza należy odizolować go w odrębnym pomieszczeniu (w sali 102, zapewniając  min. 2 m odległości od innych osób), przeprowadzić pomiar temperatury termometrem bezdotykowym, a następnie polecić opuszczenie budynku PCKU (rekomendowany własny środek transportu) i kontakt telefoniczny z lekarzem POZ.
 15. W drodze do i ze szkoły należy stosować zalecenia inspektoratu sanitarnego oraz w razie możliwości unikać dojazdu środkami komunikacji publicznej.
 16. Podczas kichania czy kasłania należy zakrywać usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką.
 17. Należy unikać dotykania dłońmi oczu, nosa i ust.
 18. Słuchacz ma obowiązek niezwłocznie powiadomić szkołę w przypadku stwierdzenia u niego zakażenia COVID-19, zastosowania wobec niego kwarantanny lub izolacji w warunkach domowych i ustalić możliwość realizacji zajęć zdalnie.