Wytyczne dla słuchaczy w czasie epidemii COVID-19

 1. Zajęcia edukacyjne odbywają się zgodnie z ustalonym harmonogramem w pracowniach lub zdalnie.
 2. Zajęcia w pracowniach są organizowane tylko dla słuchaczy, którzy wyrazili zgodę
  i podpisali stosowne oświadczenie.
 3. Z zajęć w pracowni mogą korzystać słuchacze zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej. 
 4. Jeżeli w domu słuchacza przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji, taki słuchacz nie może uczestniczyć w zajęciach w pracowni.
 5. Słuchacz, który nie może przyjść na zajęcia, powinien zgłosić ten fakt nauczycielowi odpowiednio wcześniej.
 6. Zajęcia w pracowniach są realizowane w grupach.
 7. W grupie może przebywać do 12 słuchaczy. Przy określaniu liczby słuchaczy w grupie należy uwzględnić specyfikę zajęć praktycznych i wyposażenie pracowni.
 8. Słuchacze mogą korzystać z pomieszczeń: pracownia, szatnia, toalety, korytarz przed pracownią, klatka schodowa, sekretariat, z zachowaniem bezpiecznej odległości 1,5 m. Niedopuszczalne jest nieuzasadnione przemieszczanie się po całym budynku szkoły.
 9. Minimalna przestrzeń do zajęć dla słuchaczy w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na
  1 osobę (słuchaczy i nauczycieli).
 10. Nauczyciel odpowiada za rozmieszczenie i wyznaczenie stanowisk dla słuchaczy
  z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i uwzględniając specyfikę wykonywanych zadań.
 11. Podczas zajęć słuchacze nie zmieniają bez zgody nauczyciela stanowisk, opuszczają pracownię (np. wyjście do toalety) tylko po wcześniejszym poinformowaniu nauczyciela.
 12. Przed wejściem do szkoły obowiązkowo należy zdezynfekować ręce.
 13. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą).
 14. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem pracowni gdy słuchacze wykonują ćwiczenia na stanowisku pracy z zachowaniem bezpiecznej odległości od pozostałych osób.
 15. Słuchacze są zobowiązani ponownie zakryć usta i nos, kiedy podchodzi do nich nauczyciel lub inny słuchacz, wychodzą do toalety, na przerwę lub kończą zajęcia i opuszczają pracownię.
 16. Słuchacze mogą korzystać z własnych przyborów i podręczników, które  znajdują się na ich stanowiskach. Nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 17. Słuchacze nie powinni przynosić ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 18. W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla słuchaczy powinny wynosić min. 1,5 m.
 19. Podczas korzystania w czasie przerwy z pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, należy zachować wszelkie środki ostrożności (dystans od innych osób, osłona ust i nosa).
 20. Zajęcia są organizowane w sposób utrudniający stykanie się ze sobą poszczególnych grup słuchaczy (np. korzystanie z różnych szatni, rotacja przerw w zajęciach).
 21. Z szatni,  jeżeli występuje taka konieczność, może korzystać 2 słuchaczy równocześnie
  z zachowaniem bezpiecznej odległości i środków ochrony osobistej.
 22. Słuchacze powinni zachowywać dystans między sobą, w każdej przestrzeni szkoły wynoszący min. 1,5 m. Bezwzględnie należy unikać większych skupisk słuchaczy.
 23. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u słuchacza, należy po wyrażeniu przez niego zgody przeprowadzić pomiar temperatury termometrem bezdotykowym, odizolować go w odrębnym pomieszczeniu – w sali 102, zapewniając  min. 2 m odległości od innych osób, a następnie niezwłocznie powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 24. W drodze do i ze szkoły należy korzystać z osłony na usta i nos oraz zachowywać dystans społeczny oraz w razie możliwości unikać dojazdu środkami komunikacji publicznej.
 25. Podczas kichania czy kasłania należy zakrywać usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką.
 26. Należy unikać dotykania dłońmi oczu, nosa i ust.

Wzór oświadczenia słuchacza