terapeuta zajęciowy

TERAPEUTA ZAJĘCIOWY

nauka trwa 2 lata w systemie stacjonarnym

Kwalifikacja w zawodzie: MS.09. Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej

Informacja o zawodzie:

Terapeuta zajęciowy wspomaga i aktywizuje osoby chore i niepełnosprawne poprzez zastosowanie różnych metod, form oraz technik terapii zajęciowej w procesie kompleksowej rehabilitacji. Podejmowane przez niego działania mają na celu poprawę funkcjonowania bio-psycho-społecznego pacjenta. Terapeuta zajęciowy planuje indywidualny i grupowy program terapii dostosowany do stanu zdrowia, potrzeb, zainteresowań i możliwości podopiecznego.

Terapeuta zajęciowy powinien posiadać zainteresowania artystyczne i manualne. Powinna go cechować odpowiedzialność za bezpieczeństwo podopiecznych, komunikatywność, spostrzegawczość, wrażliwość i cierpliwość. Posiada on wiedzę na temat metod organizowania czasu wolnego osobom chorym i z różnym stopniem niepełnosprawności.

Treści kształcenia obejmują:

 • analizowanie budowy i zaburzeń układu kostnego, mięśniowego i nerwowego
 • analizowanie budowy i zaburzeń narządów wewnętrznych
 • nawiązywanie kontaktu interpersonalnego
 • diagnozowanie w terapii zajęciowej
 • planowanie i dokumentowanie terapii zajęciowej
 • prowadzenie terapii metodą ergoterapii
 • prowadzenie terapii metodą socjoterapii
 • prowadzenie terapii metodą arteterapii
 • prowadzenie terapii w jednostkach chorobowych
 • promowanie i ochrona zdrowia
 • posługiwanie się językiem obcym zawodowym
 • posługiwanie się językiem migowym
 • podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
 • praktyka zawodowa

Typowe miejsca pracy:

Terapia zajęciowa jest prowadzona w placówkach rehabilitacji, szpitalach, sanatoriach, domach dziennego pobytu, domach pomocy społecznej, warsztatach terapii zajęciowej, klubach seniora i innych placówkach ochrony zdrowia i pomocy społecznej.

Perspektywy zatrudnienia:

Terapeuta zajęciowy należy do grupy poszukiwanych pracowników na rynku pracy.

Tu znajdziesz szczegółowe efekt kształcenia

Organizacja zajęć:

 • Słuchaczem szkoły może być osoba pełnoletnia posiadająca wykształcenie średnie.
 • Zajęcia w szkole odbywają się 3 razy w tygodniu.
 • Zajęcia odbywają na podstawie modułowych programów nauczania, w których zajęcia teoretyczne połączone są z zajęciami praktycznymi.
 • Zajęcia odbywają w się w siedzibie PCKU w Chrzanowie, przy ul. Focha 3.
 • Egzamin zewnętrzny potwierdzający kwalifikacje w zawodzie odbędzie się w PCKU.