rada słuchaczy

RADA SŁUCHACZY 2018/2019

Przewodnicząca: Katarzyna Sęk 2TK

Z-ca przewodniczącej: Przemysław Ciepichał 2TI

Skarbnik: Agnieszka Pietraszek 1SM

Sekretarz: Karolina Sałga 1 TK

 

 

 

 

REGULAMIN

SAMORZĄDU SŁUCHACZY

POWIATOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W CHRZANOWIE

§1

Podstawa prawna

Samorząd Słuchaczy jest organem szkoły działającym na podstawie znowelizowanej Ustawy nr 425 z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty z późniejszymi zmianami.

§2

Organizacja Samorządu

Samorząd Słuchaczy tworzą wszyscy słuchacze szkoły.
Słuchacze poszczególnych oddziałów tworzą Samorządy Oddziałowe.
Najwyższą władzą Samorządu Słuchaczy jest zebranie przedstawicieli samorządów oddziałów.
Władzą wykonawczą samorządu są: Rada Słuchaczy i Rady Oddziałów. Rada Słuchaczy jest reprezentantem ogółu słuchaczy szkoły.
Radę Słuchaczy stanowią przedstawiciele Rad Oddziałów.
Rada Słuchaczy po zakończeniu rekrutacji w danym roku szkolnym wybiera przewodniczącego Rady oraz jego zastępcę, sekretarza i skarbnika.
Samorząd Słuchaczy prowadzi dokumentację swej pracy. Zebrania Rady Słuchaczy są protokołowane.

§3

Cele i zadania Samorządu

Celem Samorządu jest wspieranie szkoły w jej zadaniach statutowych poprzez działania rozwijające umiejętność współpracy słuchaczy, ich samodzielność, samoocenę i samodyscyplinę oraz kształtowanie postawy współodpowiedzialności za szkołę.
Samorząd przedstawia Dyrektorowi Szkoły oraz Radzie Pedagogicznej swoje opinie, wnioski i propozycje we wszystkich sprawach szkoły, pełniąc rolę rzecznika ogółu słuchaczy.
Współdziała z władzami szkoły w celu zapewnienia słuchaczom dobrych warunków do nauki, mobilizuje ich do jak najlepszego wypełniania obowiązków szkolnych.
Bierze udział w pracach na rzecz szkoły, wzbogaca jej tradycje, dba o dobre imię szkoły.
Pomaga w rozwiązywaniu sytuacji problemowych (w przypadku ich zaistnienia) pomiędzy słuchaczami, bądź między słuchaczami a nauczycielami.
Organizuje działalność pozalekcyjną i współpracuje z samorządami innych szkół i organizacjami pozaszkolnymi w realizacji zadań wspierających rozwijanie zainteresowań naukowych, kulturalnych, sportowych i turystyczno-krajoznawczych.

§4

Fundusze Samorządu

Samorząd Słuchaczy ma prawo inicjować składki na rzecz szkoły i określać wysokość wpłat.
Składka ma charakter dobrowolny.
Samorządy oddziałów są zobowiązane do prowadzenia dokumentacji finansowej (listy słuchaczy z określeniem wysokości wpłaty i podpisem).
Funduszami pochodzącymi z dobrowolnych składek i innych źródeł, zarządza Rada Słuchaczy, z ewentualnym zastrzeżeniem celu, na jaki mają być wydatkowane.
Wydatki powinny dotyczyć wspierania działalności statutowej szkoły.
Wydatki powinny być udokumentowane rachunkami

§5

Obowiązki szkoły wobec Samorządu Słuchaczy

Wysłuchiwanie opinii, wniosków i propozycji Samorządu i informowanie o zajętym przez Dyrektora i Radę Pedagogiczną stanowisku.
Udzielanie pomocy w działalności Samorządu.
Powoływanie nauczyciela na opiekuna Samorządu Słuchaczy.

§6

Postanowienia końcowe

Zmianę regulaminu uchwala Rada Słuchaczy.
Regulamin obowiązuje z dniem uchwalenia go przez Radę Słuchaczy.