Procedury postępowania w PCKU w trakcie epidemii COVID-19 od 2.10.2020 r.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony przed rozprzestrzenianiem się epidemii COVID-19 w Powiatowym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie obowiązują Procedury bezpieczeństwa opracowane na podstawie wytycznych MEN, MZ i GIS od 2 października 2020 r.

Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom administracji i obsługi, nauczycielom, słuchaczom oraz interesantom na terenie PCKU.

 1. Przy wejściu głównym umieszczone są numery telefonów do: właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych oraz organów, z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
 2. Przy wejściach do budynku znajduje się płyn dezynfekujący do rąk oraz informacja o sposobie jego użycia oraz obowiązku dezynfekowania rąk przez wszystkie wchodzące osoby.
 3. Do budynku mogą przychodzić osoby bez wyraźnych objawów chorobowych (np.: kaszel, katar, gorączka).
 4. Wszystkie osoby wchodzące do budynku dezynfekują dłonie, mają zakryte usta i nos oraz nie przekraczają obowiązujących stref przebywania.
 5. W PCKU prowadzone i monitorowane są codzienne prace porządkowe wszystkich użytkowanych pomieszczeń, toalet, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcja powierzchni dotykowych: poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach, klawiatur, włączników.
 6. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, aby słuchacze nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 7. Wszyscy pracownicy szkoły w razie konieczności powinni być zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej, takie jak jednorazowe rękawiczki, osłona na usta i nos. 
 8. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywieszone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje.
 9. Każde pomieszczenie w którym przebywają pracownicy lub słuchacze jest systematycznie wietrzone. Za wietrzenie odpowiadają pracownicy przebywający w danym pomieszczeniu biurowym lub pomieszczeniu obsługi a w klasie nauczyciel. Za systematyczne wietrzenie pomieszczeń WC odpowiadają pracownicy obsługi.
 10. W trakcie pracy i zajęć edukacyjnych należy regularnie i często myć ręce wodą z mydłem i odkażać zgodnie z instrukcją zamieszczoną na plakatach.
 11. W trakcie pracy i zajęć edukacyjnych należy w miarę możliwości zachowywać bezpieczną odległość pomiędzy rozmówcami (rekomendowane 1,5 metra) oraz przemieszczać się unikając skupisk i niepotrzebnego kontaktu z innymi osobami.
 12. Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką, którą należy wyrzucić do zamkniętego kosza.
 13. Należy dbać o higienę stanowiska pracy i nauki. Pracownicy administracji kilkakrotnie w czasie pracy są zobowiązani do odkażenia powierzchni dotykowych swoich oraz wspólnych. W trakcie zajęć edukacyjnych za odkażenie powierzchni w pracowni odpowiada nauczyciel. Pracownicy obsługi po każdej przerwie dezynfekują powierzchnie wspólne – klamki, drzwi, poręcze oraz pomieszczenia WC.
 14. Po zakończeniu zajęć oraz pracy administracji pracownicy obsługi myją i dezynfekują wszelkie używane powierzchnie wspólne.
 15. Przyjmowanie i otwieranie poczty powinno odbywać się z zachowaniem reżimu sanitarnego.
 16. Pracownicy administracji oraz obsługi powinni ograniczyć kontakty ze słuchaczami oraz nauczycielami.
 17. Należy ograniczyć przebywanie osób z zewnątrz w placówce do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m.in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe) i w wyznaczonych obszarach.
 18. W czasie trwania zajęć edukacyjnych słuchaczy obowiązuje zakaz opuszczania budynku z wyjątkiem przerwy w zajęciach oraz zakaz gromadzenia się w pomieszczeniach wspólnych (np.: korytarze, szatnie, toalety), przed wejściem do budynku i na parkingu.
 19. Do pracy w PCKU mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 20. W zajęciach edukacyjnych może uczestniczyć słuchacz bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy jego domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 21. W miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom zaliczanym do grupy tzw. podwyższonego ryzyka, stosowane będą rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia.
 22. Pracownicy administracji w razie konieczności wykonują pracę zdalnie.  
 23. Stanowiska pracy zorganizowane są w miarę możliwości z uwzględnieniem wymaganego dystansu przestrzennego między pracownikami.
 24. Do niezbędnego minimum ograniczone zostają zebrania wewnętrzne z pracownikami.
 25. Wszyscy pracownicy PCKU mają obowiązek niezwłocznie powiadomić pracodawcę w przypadku stwierdzenia u nich zakażenia COVID-19,  zastosowania wobec nich kwarantanny lub izolacji w warunkach domowych jako przyczynę nieobecności w pracy. 

Zasady organizacji zajęć edukacyjnych

 1. Do budynku PCKU mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem.
 2. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całego budynku, z wyjątkiem pracowni i sal lekcyjnych jeżeli w czasie zajęć jest możliwość zachowania dystansu. O konieczności zakrywania ust i nosa w czasie zajęć decyduje nauczyciel. 
 3. Zajęcia edukacyjne planuje się w miarę możliwości tak, aby ograniczyć jednoczesne przebywanie dużej liczby osób w budynku.
 4. Nauczyciel odpowiada za rozmieszczenie stanowisk dla słuchaczy z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i uwzględnieniem specyfiki wykonywanych zadań.
 5. Podczas zajęć słuchacze nie zmieniają stanowisk i nie opuszczają pracowni lub sali lekcyjnej bez uzasadnionej potrzeby.
 6. Na zajęciach słuchacze mogą korzystać tylko z własnych przyborów i podręczników, nie powinni przynosić do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 7. W salach lekcyjnych i pracowniach nie powinny się znajdować przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować.
 8. Pomoce dydaktyczne wykorzystywane podczas zajęć powinny być regularnie czyszczone z użyciem detergentu lub dezynfekowane za co odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia.
 9. Po każdych zajęciach używany sprzęt oraz podłoga powinny zostać umyte lub zdezynfekowane przez pracowników obsługi. 
 10. Pracownie należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 11. Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy adekwatnie do potrzeb i specyfiki zajęć. 
 12. Zaleca się podczas przerwy korzystanie przez słuchaczy z pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności (dystans od innych osób, osłona ust i nosa).
 13. Jeżeli jest możliwe nauczyciel powinien ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy słuchaczami.
 14. Pracownicy administracji i obsługi powinni ograniczyć kontakty ze słuchaczami oraz z nauczycielami.
 15. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u słuchacza należy odizolować go w odrębnym pomieszczeniu (w sali 102, zapewniając  min. 2 m odległości od innych osób) a następnie polecić opuszczenie budynku PCKU (rekomendowany własny środek transportu) i kontakt telefoniczny z lekarzem POZ.
 16. W razie konieczności dopuszcza się możliwość prowadzenia zajęć edukacyjnych zdalnie.

Obowiązki nauczyciela

 1. Zapoznanie słuchaczy z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w PCKU.
 2. Organizacja zajęć w edukacyjnych zgodnie z procedurami i wytycznymi GIS dla poszczególnych branż.
 3. Skuteczne przekazanie słuchaczom sposobów szybkiej komunikacji ze szkołą (nr telefonu, adres poczty elektronicznej, adres strony internetowej).
 4. Dopilnowanie, w miarę możliwości, aby słuchacze nie przynosili na zajęcia niepotrzebnych przedmiotów, korzystali z własnych przyborów i podręczników, nie pożyczali ich sobie nawzajem.
 5. Wietrzenie sali, w której odbywają się zajęcia, co najmniej raz na godzinę.
 6. Zwracanie uwagi, aby słuchacze często i regularnie myli i dezynfekowali ręce, zachowywali w miarę możliwości odpowiedni dystans i stosowali środki ostrożności (osłona ust i nosa).
 7. Unikanie organizowania większych skupisk słuchaczy w jednym pomieszczeniu, zapewnienie bezpiecznego korzystania przez grupę z szatni po zakończeniu zajęć.
 8. W przypadku wystąpienia u słuchacza będącego na zajęciach niepokojących objawów sugerujących infekcję dróg oddechowych nauczyciel powinien niezwłocznie zgłosić ten fakt dyrektorowi lub wicedyrektorowi. W przypadku nieobecności dyrektora lub wicedyrektora powinien:
 9. niezwłocznie odizolować go w odrębnym pomieszczeniu – w sali 102, zapewniając  min. 2 m odległości od innych osób, przeprowadzić pomiar temperatury termometrem bezdotykowym,
 10. polecić opuszczenie budynku PCKU (rekomendowany własny środek transportu) i kontakt telefoniczny z lekarzem POZ,
 11. powiadomić o zdarzeniu dyrektora lub wicedyrektora i sporządzić notatkę służbową z opisem zdarzenia.

Zasady korzystania z biblioteki szkolnej

 1. Z biblioteki może korzystać jednocześnie 1 osoba.
 2. Wejście do biblioteki możliwe jest w maseczkach ochronnych lub przyłbicach.
 3. Przy wejściu do biblioteki obowiązkowo należy zdezynfekować ręce.
 4. Należy przestrzegać zachowania bezpiecznej odległości (minimum 1,5 metra) od innych osób.
 5. Dostępna jest tylko usługa wypożyczania i przyjmowania zwrotów zbiorów.
 6. Zbiory zwrócone przez czytelnika podlegają 2-dniowej kwarantannie. Po przejściu kwarantanny mogą zostać udostępniane czytelnikom.
 7. Wstrzymany jest wolny dostęp do księgozbioru i katalogów kartkowych.
 8. Czytelnicy biblioteki są zobowiązani do rozliczenia się z biblioteką przed zakończeniem roku szkolnego.

Wytyczne dla słuchaczy

 1. Zajęcia edukacyjne odbywają się zgodnie z ustalonym harmonogramem.
 2. W zajęciach edukacyjnych może uczestniczyć słuchacz bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy jego domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 3. Przed wejściem do szkoły obowiązkowo należy zdezynfekować ręce.
 4. Do budynku PCKU mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką lub przyłbicą).
 5. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całego budynku, z wyjątkiem pracowni i sal lekcyjnych jeżeli w czasie zajęć jest możliwość zachowania dystansu. O konieczności zakrywania ust i nosa w czasie zajęć decyduje nauczyciel. 
 6. W trakcie zajęć edukacyjnych należy regularnie i często myć ręce wodą z mydłem i odkażać zgodnie z instrukcją zamieszczoną na plakatach, w miarę możliwości zachowywać bezpieczną odległość pomiędzy rozmówcami (rekomendowane 1,5 metra) oraz przemieszczać się unikając skupisk i niepotrzebnego kontaktu z innymi osobami.
 7. Należy dbać o higienę stanowiska nauki.
 8. Słuchacze mogą korzystać z pomieszczeń wspólnych (szatnia, toalety, korytarz przed pracownią, klatka schodowa, sekretariat), z zakrytymi ustami i nosem oraz z zachowaniem bezpiecznej odległości. Niedopuszczalne jest nieuzasadnione przemieszczanie się po całym budynku.
 9. Nauczyciel odpowiada za rozmieszczenie i wyznaczenie stanowisk dla słuchaczy z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i uwzględniając specyfikę wykonywanych zadań.
 10. Podczas zajęć słuchacze nie zmieniają stanowisk (ławek) i nie opuszczają pracowni lub sali lekcyjnej bez uzasadnionej potrzeby.
 11. Na zajęciach słuchacze mogą korzystać tylko z własnych przyborów i podręczników, nie powinni przynosić do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 12. Podczas korzystania w czasie przerwy z pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, należy zachować dystans od innych osób lub osłonę ust i nosa.
 13. W czasie trwania zajęć edukacyjnych słuchaczy obowiązuje zakaz opuszczania budynku z wyjątkiem przerw w zajęciach oraz zakaz gromadzenia się w pomieszczeniach wspólnych (np.: korytarze, szatnie, toalety), przed wejściem do budynku i na parkingu.
 14. W przypadku stwierdzenia niepokojących objawów chorobowych u słuchacza należy odizolować go w odrębnym pomieszczeniu (w sali 102, zapewniając  min. 2 m odległości od innych osób), przeprowadzić pomiar temperatury termometrem bezdotykowym, a następnie polecić opuszczenie budynku PCKU (rekomendowany własny środek transportu) i kontakt telefoniczny z lekarzem POZ.
 15. W drodze do i ze szkoły należy stosować zalecenia inspektoratu sanitarnego oraz w razie możliwości unikać dojazdu środkami komunikacji publicznej.
 16. Podczas kichania czy kasłania należy zakrywać usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką.
 17. Należy unikać dotykania dłońmi oczu, nosa i ust.
 18. Słuchacz ma obowiązek niezwłocznie powiadomić szkołę w przypadku stwierdzenia u niego zakażenia COVID-19, zastosowania wobec niego kwarantanny lub izolacji w warunkach domowych i ustalić możliwość realizacji zajęć zdalnie. 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia  u pracowników szkoły

 1. Pracownik PCKU w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinien przychodzić do pracy. Powinien pozostać w domu, poinformować o tym fakcie pracodawcę i skontaktować się telefonicznie z lekarzem  POZ lub ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 2. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących infekcję dróg oddechowych dyrektor lub wicedyrektor powinien:
 3. niezwłocznie odsunąć go od pracy i odizolować w odrębnym pomieszczeniu – w sali 102, zapewniając  min. 2 m odległości od innych osób, przeprowadzić pomiar temperatury termometrem bezdotykowym,
 4. polecić opuszczenie budynku PCKU (rekomendowany własny środek transportu) i kontakt telefoniczny z lekarzem POZ,
 5. sporządzić notatkę służbową z opisem zdarzenia.
 6. W przypadku nieobecności dyrektora lub wicedyrektora czynności opisane w pkt. 2 wykonuje bezpośredni przełożony pracownika lub współpracownik obecny w pracy i bezzwłocznie powiadamia o zdarzeniu dyrektora lub wicedyrektora.
 7. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych należy bezzwłocznie poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez inspektorat sanitarny.
 8. W przypadku potwierdzonego zakażenia COVID-19 na terenie szkoły dyrektor  niezwłocznie powiadamia  państwowego powiatowego inspektora sanitarnego i stosuje się do jego zaleceń.
 9. Należy ustalić listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach budynku, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i stosować się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.