plan nauczania – opiekun medyczny

ZAWÓD: OPIEKUN MEDYCZNY 532102

Szkoła policealna – forma zaoczna – 1 rok

zawód: opiekun medyczny

kwalifikacja: MS.04. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niepełnosprawnej

Numer programu nauczania: 532102/SP/PCKU/2017.09.07

Moduł/jednostka modułowa rok szkolny/semestr Suma
2018/2019
1 2
532102. M1. Prowadzenie działalności w ochronie zdrowia 80 60 140
532102.M1.J1. organizowanie działalności gospodarczej w ochronie zdrowia 80 80
532102.M1.J2.komunikowanie się w języku obcym i migowym 60 60
532102. M2. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej 80 120 200
532102.M2.J1. rozpoznawanie problemów i potrzeb osoby chorej i niesamodzielnej 80 80
532102.M2.J2. wykonywanie czynności higienicznych, pielęgnacyjnych i opiekuńczych 120 120
podstawy przedsiębiorczości 20 20
konferencja instruktażowa 2 2 4
Razem 182 182 364
532102. M3. praktyka zawodowa  160

Egzamin zawodowy z kwalifikacji MS.04. odbywa się pod koniec 4 semestru.