plan nauczania – opiekun medyczny

ZAWÓD: OPIEKUN MEDYCZNY 532102

Szkoła policealna – forma zaoczna – 1 rok

kwalifikacja: MED.03. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niepełnosprawnej

Numer programu nauczania: 532102/SP/PCKU/2019.09.12

Moduł/jednostka modułowa semestr Suma
1 2
532102. M1. Podstawy opieki nad osobą chorą i niesamodzielną 130 40 170
532102.M1.J1. organizowanie działalności w ochronie zdrowia 48 48
532102.M1.J2. komunikowanie się w języku obcym i migowym 40 40
532102.M1.J3. rozpoznawanie problemów i potrzeb osoby chorej i niesamodzielnej 82 82
532102. M2. Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej 50 120 170
532102.M2.J1. planowanie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych 50 50
532102.M2.J2. wykonywanie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych 50 50
532102.M2.J3. planowanie i wykonywanie czynności opiekuńczych 70 70
podstawy przedsiębiorczości 20 20
konferencja instruktażowa 2 2 4
Razem 182 182 364
532102. M3. praktyka zawodowa 140


Egzamin zawodowy z kwalifikacji MED.03. odbywa się pod koniec 2 semestru.