MS.04. świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

MS.04. ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH OSOBIE CHOREJ I NIESAMODZIELNEJ

Absolwent szkoły średniej po ukończeniu kursu MS.04 Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej i zdaniu egzaminu zawodowego zdobywa zawód opiekun medyczny.

Liczba godzin kształcenia na kursie wynosi 471 godzin dydaktycznych oraz 104 godzin praktyki zawodowej realizowanych w modułowym programie nauczania.

Treści kształcenia obejmują:

 • promowanie i ochrona zdrowia
 • charakteryzowanie anatomicznych aspektów zdrowia człowieka i przebiegu klinicznego jednostek chorobowych
 • rozpoznawanie problemów i potrzeb osoby chorej i niesamodzielnej
 • planowanie, organizowanie i wykonywanie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych u osoby chorej i niesamodzielnej
 • planowanie, organizowanie i wykonywanie czynności opiekuńczych nad osobą chorą i niesamodzielną
 • przestrzeganie przepisów BHP
 • posługiwanie się językiem obcy zawodowym
 • posługiwanie się językiem migowym
 • praktyka zawodowa

Typowe miejsca pracy:

 • szpitale – oddziały szpitalne
 • zakłady opiekuńczo-medyczne
 • ośrodki i domy pomocy społecznej
 • niepubliczne zespoły opieki zdrowotnej
 • indywidualna opieka w domu pacjenta
 • środowiskowe domach pomocy
 • fundacje i stowarzyszenia

Tu znajdziesz szczegółowe efekty kształcenia

ORGANIZACJA ZAJĘĆ NA KURSACH

 1. Uczestnikiem kursu może być osoba pełnoletnia o dowolnym poziomie wykształcenia
 2. Zajęcia na kursie odbywają się co najmniej co drugi tydzień, w weekendy
 3. Kurs rozpocznie się 28.09.2019 a zakończy 6.12.2020 roku.
 4. Nauka odbywa na podstawie modułowego programu nauczania, w którym zajęcia teoretyczne połączone są z zajęciami praktycznymi
 5. Zajęcia odbywają w się w siedzibie PCKU w Chrzanowie, przy ul. Focha 3, część zajęć odbywa się w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie
 6. Szkoła dysponuje nowoczesną pracownią zabiegów higienicznych
 7. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, organizowany będzie przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną i odbędzie w budynku PCKU