harmonogram rekrutacji

Rekrutacja do szkoły policealnej

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnym. od 6 maja

do 7 lipca 2019

od 30 lipca

do 9 sierpnia 2019

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy  z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe¹ od 6 maja

do 19 lipca 2019

od 30 lipca

do 19 sierpnia 2019

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 22 lipca 2019

do godz. 12.00

21 sierpnia 2019

do godz. 12.00

4. Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia: oryginału świadectwa potwierdzającego posiadanie wykształcenia średniego, o ile nie zostało one złożone wraz  z wnioskiem o przyjęcie do szkoły, zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, orzeczeń o których mowa w art. 136 ust. 1 pkt 2 i pkt 2a-2c ustawy- Prawo oświatowe, w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe/ kształcenie w zawodzie. do 26 lipca 2019 do 26 sierpnia 2019
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 29 lipca 2018

do godz. 12.00

28 sierpnia 2019

do godz. 12.00

Rekrutacja na kwalifikacyjne kursy zawodowe

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. od 6 maja do 18 sierpnia 2019
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków  o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy  z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe¹ 20 sierpnia 2019
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 21 sierpnia 2019

do godz. 12.00

4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 28 sierpnia 2019

do godz. 12.00

5. Postępowanie uzupełniające od 1 do 18 września 2019