doradca zawodowy

Doradca zawodowy: Lucyna Sandacz

 • rozmowy indywidualne PCKU, ul. Focha 3, pok. 103 lub telefonicznie
 • tel: 32 624 00 18
 • e-mail: pcku@powiat-chrzanowski.pl

Doradca zawodowy pełni dyżur w każdą środę w godzinach 12.00 – 14.00, można umówić się indywidualnie w innym terminie.

Doradca zawody udziela porad słuchaczom oraz osobom zainteresowanych kształceniem w PCKU bezpłatnie.

Jeśli masz pytania dotyczące kształcenia w PCKU zadzwoń, wyślij e-maila lub wiadomość na Facebooku. 

Zadania doradcy zawodowego:

 1. Diagnozowanie zapotrzebowania słuchaczy  na informacje i pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej
 2. Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych
 3. Wskazywanie osobom zainteresowanym źródeł dodatkowej informacji o rynku pracy na poziomie europejskim i światowym.
 4. Kształtowanie odpowiedzialności za własny rozwój zawodowy
 5. Prowadzenie poradnictwa w zakresie kształcenia i dokształcania, służącego przekwalifikowaniu i podnoszeniu kwalifikacji zawodowych
 6. Planowanie ścieżek edukacyjnych słuchaczy uwzględniający różny poziom wykształcenia, doświadczenia zawodowego oraz stopnia  sprawności fizycznej i intelektualnej
 7. Określanie predyspozycji zawodowych
 8. Udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych słuchaczom i innym zainteresowanym osobom
 9. Poszukiwania alternatywnych rozwiązań w różnych sytuacjach zawodowych i życiowych (w tym utrata pracy i niepełnosprawność).
 10. Prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, wspierających słuchaczy w świadomym planowaniu kariery zawodowej.
 11. Kierowanie w sprawach trudnych do specjalistów
 12. Współpraca z instytucjami wspierającymi system doradztwa zawodowego.
 13. Organizacja praktyk zawodowych słuchaczy

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669)
 2. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. 2004 nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. 1643.2017 z późn. zm.)
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie doradztwa zawodowego (Dz.U. 325.2019)