Asystent osoby niepełnosprawnej

ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

nauka trwa 1 rok w systemie zaocznym

Kwalifikacja w zawodzie:

SPO.01. Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej

Treści kształcenia obejmują:

 • promowanie i ochrona zdrowia
 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • podstawy opieki społecznej
 • planowanie, organizowanie i wykonywanie czynności opiekuńczo-wspierających osobie niepełnosprawnej
 • wspieranie osoby niepełnosprawnej w czynnościach życia codziennego
 • aktywizowanie osoby niepełnosprawnej do samodzielności życiowej
 • język obcy zawodowy
 • język migowy
 • kompetencje personalne i społeczne
 • organizacja pracy małych zespołów
 • praktyka zawodowa

Typowe miejsca pracy:

 • zakłady opiekuńczo-medyczne
 • ośrodki i domy pomocy społecznej
 • niepubliczne zespoły opieki zdrowotnej
 • indywidualna opieka w domu pacjenta
 • środowiskowe domach pomocy
 • fundacje i stowarzyszenia

Zawód asystenta osoby niepełnosprawnej jest zawodem nowym w obszarze medyczno-społecznym, związanym z pomocą społeczną. Powołanie tego zawodu stało się zwrotem w polityce społecznej państwa wobec osób niepełnosprawnych. Celem głównym działań zawodowych asystenta jest systematyczne wspieranie w kształceniu samodzielności i wzmacnianie wiary osoby niepełnosprawnej we własne możliwości. Asystent osoby niepełnosprawnej współtworzy programy rehabilitacji i pomocy osobie niepełnosprawnej, doradza w zakresie usług medycznych, rehabilitacyjnych, zawodowego przekwalifikowania, kontaktów społecznych, usług kulturalnych, rekreacji i integracji ze środowiskiem, diagnozuje warunki życia i dąży do usuwania wszelkiego typu barier psychologicznych, społecznych, architektonicznych, komunikacyjnych, pobudza aktywność osoby niepełnosprawnej oraz jej rodziny.

Niepełnosprawność jest jedną z najważniejszych kwestii społecznych. z danych szacunkowych wynika, że w Polsce liczba osób niepełnosprawnych wynosi około 16% ogółu społeczeństwa. Osoby niepełnosprawne są grupą szczególnie narażoną na wykluczenie społeczne i ubóstwo. Zagwarantowanie tej grupie społeczeństwa pomocy w przeciwdziałaniu dyskryminacji oraz tworzeniu mechanizmów wyrównywania szans i warunków korzystania z przysługujących praw wymaga kształcenia pracowników – asystentów osób niepełnosprawnych, którzy otoczą profesjonalną opieką osoby niepełnosprawne.

Tu znajdziesz szczegółowe efekty kształcenia

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

 • Słuchaczem szkoły może być osoba pełnoletnia posiadająca wykształcenie średnie.
 • Zajęcia w szkole odbywają się 2-3 razy w miesiącu, w weekendy.
 • Zajęcia odbywają na podstawie modułowych programów nauczania, w których zajęcia teoretyczne połączone są z zajęciami praktycznymi.
 • Zajęcia odbywają w się w siedzibie PCKU w Chrzanowie, przy ul. Focha 3.
 • Szkoła dysponuje nowoczesną pracownią zabiegów higienicznych.
 • Egzamin zewnętrzny potwierdzający kwalifikacje w zawodzie odbędzie się w PCKU.